Chương Trình Tiếng Nói Hy Vọng
Phát Thanh Hằng Tuần

2014/7/28 - Kinh Thánh Có Chính Xác Hay Không?


2014/7/21 - Chúa Bày Tỏ Ngài Bằng Cách Nào?2014/7/14 - Hữu Thần Hay Vô Thần?2014/7/7 - Tìm Sự Bình An
Mọi chi tiếc xin liên lạc Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
(626) 422-6841
vk.nguyen@sbcglobal.net
www.TiengNoiHyVong.org